Facebook

Kluby uczelniane
środa, 28 wrzesień 2011

Czym jest klub AZS

Klub Akademickiego Związku Sportowego jest podstawową terenową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego. Klub AZS może mieć charakter:
uczelniany – działa w środowisku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej i pracowników uczelni wyższej, na terenie której funkcjonuje,
środowiskowy – działa w środowisku młodzieży akademickiej i szkolnej na określonym terenie.
Każdy klub AZS jest zrzeszony w odpowiedniej terytorialnie organizacji środowiskowej AZS, którą współtworzy. Właściwą dla obszaru województwa śląskiego (oprócz terenu dawnego woj. częstochowskiego) jest Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach.
Nadrzędną jednostką jest Akademicki Związek Sportowy – organizacja sportu akademickiego o zasięgu ogólnopolskim. Władzą naczelną AZS jest jego Zarząd Główny, który reprezentuje swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej.

Cele klubu AZS
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie kondycji zdrowotnej społeczności akademickiej, szkolnej itp.
 2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku objętym działalnością poprzez prowadzenie sekcji sportowych, organizację zawodów itp.
 3. Działania na rzecz: ochrony środowiska naturalnego, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans osób z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, promocji wolontariatu, integracji lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i międzynarodowej.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, nikotynizm, narkomania).
 5. Organizacja życia sportowego, rekreacji i turystyki.
 6. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych i rekreacyjnych.
 7. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej.
 8. Tworzenie oraz utrzymywanie obiektów sportowych.
 9. Współpraca z władzami uczelni, instytucjami państwowymi, administracją publiczną, organizacjami sportowymi itp.

Jak założyć klub AZS
 1. Należy zorganizować zebranie założycielskie przyszłych członków klubu (co najmniej 10 osób), z których każdy powinien zostać członkiem AZS. W zebraniu powinien uczestniczyć także przedstawiciel właściwej organizacji środowiskowej AZS. Na zebraniu należy:
  • określić cele, charakter, zakres i obszar działania oraz ustalić zasady działalności (statut klubu),
  • podjąć uchwałę o powołaniu klubu (poprzez głosowanie),
  • wybrać władze klubu – prezesa, zarząd (poprzez oddzielne głosowania),
  • powołać sekcje sportowe,
  • sporządzić listę obecności z danymi kontaktowymi i podpisami zebranych oraz protokół z jego przebiegu.
 2. W przypadku klubu uczelnianego należy uzyskać pisemną zgodę władz uczelni na jego działalność. Decyzja uczelni jest niezbędna do powołania jednostki AZS.
 3. Po odbytym zebraniu założycielskim, pisemny wniosek o powołanie klubu wraz z wszystkimi dokumentami (protokół z zebrania, kopia listy uczestników zebrania, zgoda władz uczelni na powołanie klubu, opinia organizacji środowiskowej AZS) należy przedłożyć w Zarządzie Głównym AZS.
 4. Klub AZS na podstawie złożonych dokumentów zostaje powołany mocą uchwały przez Zarząd Główny AZS.

Obowiązki klubu AZS
 1. Podtrzymywanie ciągłości Zarządu oraz pozyskiwanie członków klubu.
 2. Uczestnictwo w regionalnej lidze międzyuczelnianej (Akademickie Mistrzostwa Śląska), Akademickich Mistrzostwach Polski.
 3. Coroczne składanie rzetelnie wypełnionej ankiety statystycznej kft-11.
 4. Organizowanie zebrań członków, posiedzeń Zarządu oraz walnych zebrań.
 5. Utrzymywanie stałego kontaktu z właściwą organizacją środowiskową oraz władzami uczelni.
 6. Planowanie wydatków oraz terminowe rozliczanie otrzymanych dofinansowań, szczególnie Programu Rozwoju Sportu Akademickiego.
 7. Prowadzenie sekcji lub zajęć sportowych dla zrzeszonych członków.

Walne zebranie

Najwyższą władzą klubu AZS jest walne zebranie. Zebranie zwyczajne organizowane jest pod koniec kadencji władz klubu (zarządu) określonej w statucie (z reguły co 2 lata). Zebranie nadzwyczajne powołuje się w określonej sprawie na wniosek zarządu, członków klubu, komisji rewizyjnej, organizacji środowiskowej lub Zarządu Głównego AZS. Walne zebranie zwołuje zarząd klubu AZS, a o jego terminie i miejscu powiadamia członków i organizację środowiskową co najmniej 14 dni przed zebraniem.


Ostatnia aktualizacja ( środa, 28 wrzesień 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Powered by Joomla!
© 2008 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice